ಇವಿಎ ಫೋಮ್ ತಯಾರಕ
+8618124351893 [email protected]

ಬ್ಲಾಗ್

» Blog

ಬ್ಲಾಗ್

ಇವಾ ಫೋಮ್ಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ,ಇಪಿ ಫೋಮ್,xpe ಫೋಮ್,ixpe ಫೋಮ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪಾಂಜ್ ಫೋಮ್

ಇವಿಎ ಫೋಮ್, ಇಪಿಇ ಫೋಮ್, XPE ಫೋಮ್, IXPE ಫೋಮ್, ಮತ್ತು ಸ್ಪಾಂಜ್ ಫೋಮ್ ವಿಭಿನ್ನ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಫೋಮ್ ವಸ್ತುಗಳು. ಅವರ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಇವಿಎ ಫೋಮ್ (ಎಥಿಲೀನ್-ವಿನೈಲ್ ಅಸಿಟೇಟ್ ಫೋಮ್): ವಸ್ತು ಸಂಯೋಜನೆ: ಇವಿಎ ಫೋಮ್ ಅನ್ನು ಎಥಿಲೀನ್ ಮತ್ತು ವಿನೈಲ್ ಅಸಿಟೇಟ್ನ ಕೋಪಾಲಿಮರೀಕರಣದಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು: ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವದೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ. ಹಗುರವಾದ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸುಲಭ. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಘಾತ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು. …

ಇವಾ ಫೋಮ್ ಮತ್ತು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವುವು

Ethylene-vinyl acetate (EVA) foam is a versatile and durable material known for its flexibility, lightweight nature, and excellent shock absorption properties. It is commonly used in a variety of industries and applications due to its unique combination of features. Here are some key characteristics and uses of EVA foam: ವಸ್ತು ಸಂಯೋಜನೆ: EVA foam is made from the copolymerization of ethylene

ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಫೋಮ್ ಎಂದರೇನು

Packing foam, also known as packaging foam or cushioning foam, refers to a type of material designed to protect and cushion items during storage and transportation. Its primary purpose is to prevent damage to fragile or delicate items by absorbing shocks, vibrations, and impacts. Packing foam comes in various forms, each with specific characteristics suited for different applications. Common types

ನಿಮ್ಮ ಯೋಜನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಇವಾ ಫೋಮ್ ಶೀಟ್‌ಗಳ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು

If you’re looking for a versatile material for your DIY projects, look no further than Eva foam sheets. ಇವಾ ಫೋಮ್, also known as ethylene-vinyl acetate, is a durable and flexible material that has gained popularity in various industries. In this article, we will explore the benefits of Eva foam sheets and why they are a great choice for your next

  • ವರ್ಗಗಳು

  • ×

    ನಮಸ್ಕಾರ!

    WhatsApp ನಲ್ಲಿ ಚಾಟ್ ಮಾಡಲು ಕೆಳಗಿನ ನಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

    × ನಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿ?